Devínska Nová Ves je okrajovou  mestskou časťou Bratislavy. Jej okolie je jedinečné mimoriadne vzácnou prírodou – napr. svetoznáma paleontologická lokalita Sandberg, národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla, chránený areál alúvium Moravy.

Obecná samospráva v spolupráci s Istra-centrom  - centrom  pre voľný čas a so základnými a materskými školami usporadúva  každoročne pri príležitosti Dňa Zeme týždeň aktivít na spoznávanie a ochranu tejto vzácnej prírody a pri príležitosti Vyčistíme Devínsku týždeň aktivít zameraných na odpady. Učitelia sa na vyučovaní snažia prispôsobiť jeho obsah učeniu o prírode.

V rámci projektu sme pripravili dva týždne blokové integrované vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, zamerané na prírodu a ochranu prírody a krajiny v regióne Devínska Nová Ves.

 

         Integrované projektové vyučovanie   „ D e ň   Z e m e „

                                    19.IV.2010 – 23.IV.2010

 

Charakteristika projektového vyučovania

Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. Projektové vyučovanie je vyučovacia metóda,  ktorou žiaci riešia komplexné problémy. Je to kooperatívne ( skupinové ) vyučovanie, žiaci pracujú v skupinách.

Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny.
Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov, praktických pracovných úloh.
Projekt môže byť referát, prezentácia, kresba, výstava, plagát, model, predmet. V projektovom vyučovaní je obsiahnutých viac predmetov. Každý projekt je ukončený prezentáciou výsledkov, diskusiou a hodnotením. Pri projektovom vyučovaní majú hlavnú úlohu žiaci, učiteľ je v pozadí a vystupuje ako pomocník, organizátor.

 

Ciele projektového vyučovania

Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu. Proces poznávania je charakteristický svojou otvorenosťou. Učitelia vytvárajú problémové scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre projektov sú len rámcové a dotvárajú sa v spolupráci so žiakmi počas riešenia. Realizácia projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej motivácie, záujmov a potrieb. Pri tvorbe scenárov sú učitelia a žiaci inšpirovaní svojim najbližším okolím a problémami, ktoré vychádzajú z bežného života.

 

Projektové vyučovanie umožňuje:

-         prehlbovať a rozširovať poznanie

-         integrovať poznatky do uceleného systému poznania

-         rozvíjať tvorivé myslenie

-         uvedomovať si význam a zmysel poznávania

-         samostatne a tvorivo pracovať

-         plánovať vlastnú prácu a dokončiť ju

-         niesť zodpovednosť za svoju prácu a prekonávať prekážky

-         pracovať s informáciami (knihy, encyklopédie, internet, a pod.)

-         prezentovať svoju vlastnú prácu , vystupovať, správne sa vyjadrovať, argumentovať

-         spolupracovať, komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory

-         hodnotiť svoju prácu a prácu svojich kolegov

 

 

Výstupy integrovaného projektového vyučovania :

-         Učebné materiály pre týždeň  integrovaného projektového vyučovania pri príležitosti

-          „Dňa Zeme „

-         Pracovné listy  

-         Didaktické prostriedky a pomôcky

-         Výstupy  žiakov  / postery, prezentácie, ukážky, kresby, písomné materiály ... /

 

 

Podporné  aktivity:

Upratovanie a úprava školského areálu

Exkurzia  „ Fauna a flóra Nivy rieky  Moravy „

Exkurzia    Vznik a vývoj Zeme „ – Geologický ústav Dioníza Štúra v Bratislave

Odborné prednášky

Premietanie náučných filmov

Návštevy v školskej a miestnej  knižnice

 

Námety  pre prvý stupeň základnej školy

Význam vody pre rastliny a živočíchy.

Vodné rastliny a živočíchy.

Ochrana vody a jej šetrenie.

Obeh vody v prírode.

Význam vody.

Vodné živočíchy.

 

                                                                                                                                                                                                                       Námety  pre druhý stupeň základnej školy

 

Fauna a flóra nivy rieky Moravy.

Šetrenie vodou.

 

Spotreba pitnej vody na škole.

 

Zisťovanie čistoty vody pomocou vodných bezstavovcov.

 

Vodná elektráreň.

 

Čistička odpadových vôd.

 

Výroba papiera.

 

 Zdroje znečistenia vôd v povodí rieky Moravy.

 

 

Cieľové skupiny  :

 

 

-  žiaci základnej školy na Ulici Pavla Horova  16,  Bratislava – Devínska Nová Ves

 

-  pedagogický zbor základnej školy na Ulici Pavla Horova  16,

   Bratislava – Devínska Nová Ves

 

 

Podmienky integrovaného projektového vyučovania :

 Žiaci si môžu  zvoliť resp. vybrať  ľubovoľné námety na projektové vyučovanie.

 Môžu pracovať na probléme samostatne alebo v skupine.

 Podmienky skupinovej práce  :

-         skupinu tvorí maximálne šesť žiakov

-         každý žiak pracuje na vybranom probléme

-         výsledky  prezentuje žiak, podľa dohody v skupine.