Charakteristika Cieľovej skupiny projektu

 

Cieľovú skupinu projektu tvoria učitelia a žiaci ZŠ P. Horova 16.

 

Podrobný popis aktivít projektu

Samotný projekt bol rozdelený na niekoľko aktivít:

1. Príprava školského vzdelávacieho programu pre ZŠ P. Horova

2. Nákup IKT, didaktických pomôcok a školenia pre učiteľov

3. Príprava a implementácia učebných materiálov pre dva týždne integrovaného projektového vyučovania pri príležitosti podujatí Deň Zeme a Vyčistíme si Devínsku Novú Ves

4. Inovácia obsahu a metód vyučovania v 1. a 5. ročníku ZŠ P. Horova 16


Charakteristika projektového vyučovania

 

 

     Projektové vyučovanie je vyučovacia metóda,  ktorou žiaci riešia komplexné problémy. Je to kooperatívne ( skupinové ) vyučovanie, žiaci pracujú v skupinách. Projekt môže byť referát, prezentácia, kresba, výstava, plagát, model, predmet. V projektovom vyučovaní je obsiahnutých viac predmetov. Každý projekt je ukončený prezentáciou výsledkov, diskusiou a hodnotením.

Pri projektovom vyučovaní majú hlavnú úlohu žiaci, učiteľ je v pozadí a vystupuje ako pomocník, organizátor.

Žiaci v projektovom vyučovaní rozvíjajú samostatnosť, schopnosť spolupracovať, tvorivosť, iniciatívu a  kritické myslenie.

     Projektové vyučovanie umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Projektové vyučovanie je zamerané na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.

 

 

Charakteristika E-learningového vyučovania

 

 

     Ak má mať E-learning pre základné školy opodstatnenie, musí byť v maximálnej miere názorný, využívať interaktívny prístup, množstvo obrázkov, videosekvencií, výrazové prostriedky musia byť čo najbližšie veku žiakov. Úspešné zvládnutie úloh a testov má byť chválené podobne, ako je to pri počítačových hrách. Pri chybných odpovediach daná možnosť opravy s vysvetlením správneho postupu.

     Deti a dospievajúci sedia doma celé hodiny za počítačom a trávia čas chatovaním a hraním počítačových hier. Úlohou  školy je ukázať im, že počítač a internet sa dá používať aj na získavanie informácií a prácu s nimi, naučiť sa učiť.