S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ P. Horova 16, 841 07 Bratislava

 za školský rok 2008/2009.

 

 

 

Predkladá:

                                                            

Mgr. Miloš Marko                             

riaditeľ ZŠ

P. Horova 16, Bratislava                                                        

                                  

Prerokované v pedagogickej rade školy pri ZŠ

P. Horova 16

dňa 14.10.2009

 

                                                                       Vyjadrenie rady školy:

                                                                       Rada školy odporúča zriaďovateľovi

Mestskej časti  Bratislava Devínska Nová Ves

                                                                       s c h v á l i ť

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ P. Horova 16 za školský rok 2008/2009

                                                                      

 

 

 

                                                                       .....................................................................................

Mgr. Mária Zrubcová

                                                                       predseda Rady školy pri ZŠ

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

s ch v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

ZŠ P. Horova 16, 841 07 Bratislava

za školský rok 2008/2009

 

 

 

................................................................                   

   za zriaďovateľa        

 

 

 

 

 

Vypracovali:

 

Mgr. Miloš Marko                              - riaditeľ školy

Mgr. Anna Kmeťová                           - zást. riaditeľa

Mgr. Mária Zrubcová                          - predseda RŠ

Mgr. Jaroslava Bauerová                     - výchovný poradca

p. Anna Návratová                              - účtovníčka

p. Ľubica Dočkalová                           - mzdová účtovníčka

p. Lenka Ďurová                                 - personalista

 

 

Východiská a podklady:

 

Správa je vypracovaná v zmysle:

1.      Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

2.      Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3.      Koncepcia školy na roky 2004 - 2009

4.      Plán práce školy ZŠ P. Horova 16 na školský rok 2008/2009.

5.      Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií.

6.      Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ P. Horova 16

7.      Hodnotenia zrealizovaných projektových činností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

 ZŠ P. Horova 16, 841 07 Bratislava za školský rok 2008/2009.

 

I.

a) Základné identifikačné údaje o škole:

 

1. Názov školy:  Základná škola

2. Adresa školy: P. Horova 16, 841 07 Bratislava

3. telefónne čísla:  02 / 64 53 84 63, 02 / 64 77 90 56, 02/64 53 84 61

4. Internetová adresa:   www.zshorovaba.edu.sk   

    e-mailová adresa: skolahorova@mail.t-com.sk     

5. Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A,

                         843 10 Bratislava

 

6. Vedúci zamestnanci školy:

 

Meno a priezvisko

Funkcie

Mgr. Miloš Marko

riaditeľ školy

Mgr. Anna Kmeťová

zástupca riaditeľa školy

p. Katarína Šikulová

vedúca vychovávateľka ŠKD

p. Alžbeta Michajlovová

vedúca ŠJ

 

7.  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

7.1) Údaje o rade školy:

 

Rada školy pri ZŠ P. Horova 16, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 zákona                              č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Členovia rady školy:

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za 

1.

Mgr. Mária  Zrubcová

predseda

za pedagogických zamestnancov

2.

p. Katarína Šikulová

člen

za pedagogických zamestnancov

3.

p.Alžbeta Michajlovová

člen

za nepedagogických zamestnancov

4.

p.Bronislava Kotrbčíková

člen

za rodičov

5.

p. Dáša Bohumelová

člen

za rodičov

6.

p. Lujza Velková

člen

za rodičov

7.

Ing. Roman Straka 

člen

za rodičov

8.

Ing. arch. Eva Vargová

člen

delegovaný za zriaďovateľa

9.

Ing. Jozef Dobrík

člen

delegovaný za zriaďovateľa

10.

Ing.Miloslav Šimkovič

člen

delegovaný za zriaďovateľa

11.

p. Oto Gregor

člen

delegovaný za zriaďovateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2008/2009:

 

 

Rada školy, zriadená pre Základnej škole na Ul. P. Horova 16 v školskom roku

2008/2009 prešla funkčnými zmenami. Rada školy zvolená v roku 2004 pracovala  v mesiaci september v  zložení 10 členov. Jeden  člen RŠ nebol doplnený zriaďovateľom, náhrada za               p. Jozefa Molnára, poslanca MČ DNV. Táto Rada školy ukončila v zmysle zákona svoju činnosť k 30.9.2008. V priebehu mesiaca október prebehli voľby do RŠ v novom zložení  Táto rada bola zriaďovateľom ustanovená v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ z 15.4.2004 dňa 2.12.2008. V priebehu školského roka 2008/2009 Rada školy zasadala 5- krát, z toho jedno zasadnutie bolo ustanovujúce.

Rada školy sa zaoberala, riešila a vyjadrovala k základným dokumentom k činnosti školy, ktoré predkladal riaditeľ školy:

-         vyjadrovanie sa k materiálom zabezpečujúcich prevádzku školy a výchovno – vzdelávacieho procesu v zmysle zákona o štátnej správe v školstve, v súlade so Štatútom Rady školy

-         stanovenie priorít na opravy školských budov na rok 2008-2009

-         stanovisko k optimálnym prenájmom budov školy

-         riešenie aktuálnych problémov a potrieb, ktoré priebežne plynuli z prevádzky školy

ktoré po pripomienkovaní  prijala.

V mesiaci september 2008 riešila a vyjadrovala sa k otázke reorganizácie základného školstva v MČ Devínska Nová Ves, k návrhu zriaďovateľa o vyradenie Základnej školy P. Horova 16 vrátane ŠKD a ŠJ  zo siete základných škôl a zriadení jednej základnej školy – riaditeľstva a to ZŠ Bukovčana 3. Pri riešení tohto problému sa jednomyseľne  pripojila k petícii Rady rodičov pri Základnej škole na Ul. P. Horova 16 za zachovanie právneho subjektu základnej školy a zvolila predsedníčku rady školy  Mgr. Máriu Zrubcovú za členku petičného výboru.

Všetky zasadnutia Rady školy boli platné, s nadpolovičnou účasťou členov rady školy, prijaté uznesenia boli kontrolované a plnené.

 

 

 

7.2) Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:

 

  1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy.

 

Na ZŠ pracovali nasledovné orgány:

 

  1. pedagogická rada
  2. metodické združenie školského klubu detí pri ZŠ         p. Szabóová Zuzana
  3. metodické združenie pre I. stupeň                               ved. Mgr. Jahodníková Lýdia
  4. predmetové komisie pre II. stupeň ZŠ

a/ predmetová komisia Sj – Aj – Nj                            ved. Mgr. Balajová Zuzana

b/ predmetová komisia M – F – Inf  - Pr – Ch          ved. Mgr. Ochodková Eva

c/ predmetová komisia  D – Z – Ov - Tchv                 ved. Mgr. Predinská Jana

d/ predmetová komisia Vv - Hv -  Tv – Etv - Nv         ved. Mgr. Zrubcová Mária

  1. koordinátor protidrogovej výchovy

     a výchovy k manželstvu a rodičovstvu               ved. Mgr. Zrubcová Mária

  1. koordinátor environmentálnej výchovy             ved. Mgr. Kralovičová Ivana

 

 

 

 

 

  1. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.)

 

Pedagogická rada je najvyšším výkonným orgánom školy, ktorá zasadá min. 5 krát za šk. rok, prípadne ju zvoláva riaditeľ školy podľa potreby.

Metodické združenia /MZ/ a predmetové komisie /PK/ sú orgánmi metodickými, ale taktiež článkom riadiacej štruktúry školy. Vedúci MZ a PK  tvorili širšie vedenie školy. Vedenie školy prerozdeľovalo právomoci na jednotlivých vedúcich, rešpektovalo uznesenia a v rámci možností vytváralo priaznivé podmienky pre činnosť MZ a PK.

Jednotlivé poradné orgány zasadali podľa schválených plánov činnosti. Riešili otázky vzdelávacích a výchovných problémov, organizovali vedomostné olympiády, súťaže, exkurzie. Zabezpečovali výsledky, napomáhali odbornému vzdelávaniu učiteľov, prichádzali s námetmi pre zlepšenie práce školy a spolupráce s rodičmi.

 

 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2008/2009

 

Základná škola

Ročník

Stav k 15. 9. 2008

Stav k 31. 8. 2009

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

Počet

tried

Počet žiakov

Z toho Integro-vaných

Počet odd.

ŠKD

Počet žiakov

 v ŠKD

0.

1

9

1

4

 

107

 

1

9

1

4

 

 

103

 

 

1.

2

40

0

2

40

0

2.

1

23

0

1

23

0

3

2

39

0

2

39

0

4.

1

24

1

1

23

1

5.

1

26

1

 

 

1

24

1

 

 

6.

1

24

1

 

 

1

25

1

 

 

7.

2

34

0

 

 

2

34

0

 

 

8.

2

31

0

 

 

2

29

0

 

 

9.

2

41

1

 

 

2

43

1

 

 

Spolu

15

291

5

4

107

15

289

5

4

103

 

 

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

 

 

 

 

 

 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ

 

POČET  ŽIAKOV

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

POČET  TRIED

SPOLU

DIEVČATÁ

počet / %

ODKLADY

počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ

počet / %

SAMOSTATNÉ

( SPOJENÉ )

36

 

52,7

13,9

0

2

 

 

 

c2) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy

 

 

c.2.1 žiaci 9. ročníka

 

 Počet žiakov 9. roč.

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SOŠ

Gymnáziá

Stredné odborné

školy*

SOŠ – 3.ročné

OU – 2. ročné

43

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

Prihlás.

Prijatí

14

14

27

27

1

1

-

-

 

1 žiačka nevyužila termín

 

c. 2.2.  žiaci 4. ročníka

 

Počet žiakov

4. roč.

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy

  osemročné gymnáziá

 Na iné školy

37

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

Prihlásení

Úspešní

Prijatí

3

3

3

-

-

-

 

c. 2.3. žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ

 

Ročník

 

Počet žiakov

prijatých na SŠ

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý

8. ročník

-

 

7. ročník

-

 

6. ročník

-

 

5. ročník

3

Gymnázium-L.Sáru 2 žiaci, Gymnázium Bilíkova – 1 žiak

 

c.2.4 iné skutočnosti – analýza prijatia žiakov na SŠ

 

V  školskom roku 2008/2009 bolo prijatých pre budúci školský rok na štúdium do 1. ročníka strednej školy 42 žiakov. Všetci žiaci boli prijatí na školy, ktoré si vybrali, nikto z deviatakov si nedával ďalšiu prihlášku, nikto si ani neprenášal prihlášku zo školy na školu z dôvodu neprijatia do vybranej školy. Z toho 14 žiakov bolo prijatých na gymnáziá. 27 žiakov bolo prijatých na stredné odborné školy a 1 žiak na 3-ročné SOŠ. Z 5. ročníka úspešne zvládli talentové skúšky 3 žiaci a boli prijatí na 8. ročné gymnáziá.

 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou

 

Počet žiakov: 1

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzača na prijatie

 

 

d.1 Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a počte prijatých  žiakov            

      do 1. ročníka strednej školy

 

 

Do ročníka

Počet prihlásených žiakov

Počet žiakov, ktorí konali prijímaciu skúšku

Počet úspešných žiakov v prijímacom konaní

Počet prijatých  žiakov

Z toho bez prijímacej skúšky

prímy

3

3

3

3

0

1.ročníka 

43

0

43

43

43

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania v školskom roku 2008/2009

 

Klasifikácia školy                                                                                                                         školský rok 2008/2009 II. Polrok

Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Spolu

Počty žiakov

Počet tried v ročníku

2

1

2

1

1

1

2

2

2

14

Počet chlapcov

25

13

21

13

15

11

20

13

20

151

Počet dievčat

15

10

18

10

9

14

14

16

23

129

Počet žiakov v ročníku

40

23

39

23

24

25

34

29

43

280

Študijné výsledky

Prospeli

40

23

39

23

24

25

34

29

43

280

Výborní žiaci /priemer 1,00/

39

10

23

9

9

6

3

6

6

111

Zaostávajúci žiaci /4+5/

 

 

 

5

4

7

6

13

36

Neprospeli z 1 a 2 predmetov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprospeli z viac predmetov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprospeli  spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neklasifikovaní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neklasifikovaní z predmetu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový študijný priemer

 

1,59

1,30

1,45

1,60

1,65

1,72

1,74

1,80

1,62

Výchovné opatrenia

Pochvala triednym

24

10

27

8

6

4

12

10

14

115

Pochvala riaditeľ

4

2

4

2

2

2

4

3

4

27

Knižná odmena

2

1

2

1

1

1

2

2

2

14

Spolu

30

13

33

11

9

7

18

15

20

271

Napomenutie triednym

 

 

 

 

4

5

5

3

2

19

Pokarhanie triednym

 

 

 

 

3

 

4

2

3

12

Pokarhanie riaditeľ

 

 

 

1

1

1

 

2

 

5

Spolu

 

 

 

1

8

13

9

7

5

36

 

 

 

Znížené  známky zo správania

Stupeň 2

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

Stupeň 3

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Stupeň 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

 

 

 

2

3

5

Dochádzka

Ospravedlnené hod.

1480

698

1632

956

1352

1269

2298

1674

2504

13863

Neospravedlnené hod.

 

 

 

 

 

 

 

286

55

341

Ospravedlnené na žiaka

37

30,35

41,85

41,57

56,33

50,76

67,59

57,72

58,23

49,51

Neospravedlnené hod. na žiaka

 

 

 

 

 

 

 

9,86

1,28

1,22

 

 

 

e.1.)   I. stupeň základnej školy

Hodnotenie žiakov 0. ročníka

 

Počet žiakov

0. ročníka

Počet žiakov,

ktorí prospeli

 

Počet žiakov,

ktorí neprospeli

 

0.A

9

8

1

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka

 

Počet žiakov

1. ročníka

Počet žiakov,

ktorí prospeli

 

Počet žiakov,

ktorí neprospeli

 

1. A

 

20

0

1. B

 

20

0

 

 

 

Ročník

Trieda

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SjaL

Cj

M

Prvouka

Vlastiveda

Prírodoveda

Ø triedy

2.

 

2.A

1,6

1,6

1,6

1,39

 

 

1,54

3.

3.A

1,27

1,36

1,13

 

1,00

1,22

1,19

3.B

1,58

1,64

1,52

 

1,17

1,23

1,42

4.

4.A

1,78

1,56

1,39

 

1,34

1,17

1,45

Ø  jedn. predmet

 

1,56

1,54

1,41

1,39

1,17

1,25

1,40

 

 

 

 

 

 

 

e.2. II. stupeň základnej školy

 

Roč.

Tr.

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried

SjaL

Cj1

Cj2

D

Z

Ov

M

F

Ch

P

Špp

Vv

Hv

Tv

Inf

Ø triedy

5.

5.A

2,04

2,04

 

1,73

2,01

 

1,95

 

 

1,56

 

1,26

1,08

1,04

1,30

1,60

6.

6.A

2,2

2,2

 

1,1

2,2

 

2,2

2,1

 

1,4

 

1,2

1,0

1,0

 

1,67

7.

7.A

2,25

2,08

1,00

1,08

2,12

 

2,17

2,08

 

1,79

 

1,0

1,0

1,0

 

1,59

7.B

3,2

3,0

 

1,3

2,5

 

2,5

2,5

 

2,5

1,0

1,5

1,0

1,0

 

1,99

8.

8.A

2,0

2,0

1,31

1,62

1,93

1,18

2,0

1,75

1,56

1,31

 

1,12

1,0

1,0

 

1,52

8.B

3,0

2,8

 

2,5

3,1

1,9

3,1

3,0

2,3

2,1

1,1

1,0

1,0

1,0

 

2,14

9.

9.A

2,23

2,33

1,45

2,04

2,23

1,28

2,28

2,19

1,9

1,23

 

1,38

1,0

1,30

 

1,77

9.B

2,33

2,38

1,33

2,38

2,0

1,24

2,48

2,57

2,05

1,81

 

1,43

1,05

1,20

 

1,87

Ø  jedn. predmet.

2,4

2,2

1,6

2,2

2,4

1,1

2,6

2,2

2,6

1,9

1,3

1,4

1,1

1,1

 

1,62

 

Osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky /štúdium v zahraničí – 3 žiaci/.

 

Na druhom stupni predmety tech.v, etická v., nábož.v. a občianska vých. /6.a 7. roč./ klasifikujeme slovne.

 

 

e 3.) Výsledky externých meraní – Monitor 9

 

 

Trieda

Počet žiakov

Z toho písalo

Matematika Ø  SR v %

Matematika Ø triedy v %

Slovenský jazyk             Ø SR  v %

Slovenský jazyk            Ø triedy v %

9. A

21                                                 

21

 

55,48

 

65

9. B

22

21

 

53,57

 

61,19

Celkom

43

42

53,0

54,5

61,3

       63,1

 

V oboch testovaných predmetoch (slovenský jazyk a matematika) naši deviataci dosiahli lepší výsledok ako je celoštátny priemer slovenskej republiky: v matematike o 1,5 % a v slovenskom jazyku o 1,8 %.

 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2008/2009                                  

Trieda

Uplatňované učebné plány

5.A

Školský vzdelávací program.

6.A

UP s roz. vyuč. CJ v 3.- 9.roč.

7.A

   UP s roz. vyuč. CJ v 3.- 9.roč.

7.B

   UP pre triedy so šport. prípravou

8.A

   UP s roz. vyuč. CJ v 3.- 9. roč.

8.B

   UP pre triedy so šport. prípravou

9.A

   UP s roz. vyuč. CJ v 3. – 9. roč.

9.B

   UP s roz. vyuč. CJ v 3. – 9. roč.

I. stupeň - ZŠ                                                            II.stupeň ZŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Trieda

Uplatňované učebné plány

1.A

Školský vzdelávací program

1.B

Školský vzdelávací program

2.A

UP s rozš. vyuč. CJ v 1.- 4.roč.

3.A

UP s rozš. vyuč. CJ v 1.- 4.roč.

3.B

UP s rozš. vyuč. CJ v 3.- 9.roč.

4.A

UP s rozš. vyuč. CJ v 3.- 9.roč.

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program:

1. ročník : Voliteľné hodiny sme využili nasledovne:

2 hodiny – predmet anglický jazyk

1 hodina – predmet Hrajme sa s písmenkami

1 hodina – predmet Tvorivé dielne

0,5 hod. – predmet Enviromentálna výchova

0,5 hod. – posilnenie predmetu etická/ náboženská výchova

 

5.ročník : Voliteľné hodiny sme využili nasledovne :

2 hodiny – posilnenie predmetu anglický jazyk

0,5 hod. -   posilnenie predmetu matematika

0,5 hod. – posilnenie predmetu informatika

1 hodina – posilnenie predmetu geografia

1 hodina – predmet Spoznávame dreviny

1 hodina – predmet Brannošportová orientácia

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

    

Základná škola

Počet

Školský klub detí

Počet

zamestnanci ZŠ

34

 

zamestnanci ŠKD

4

Z toho PZ*

26

Z toho PZ

4

Z počtu PZ

 

Z počtu PZ

 

- kvalifikovaní

25

- kvalifikovaní

4

- nekvalifikovaní

 

- nekvalifikovaní

 

- dopĺňajú si vzdelanie

1

- dopĺňajú si vzdelanie

 

Z toho NZ**

8

Z toho NZ

 

Z počtu NZ

 

Z počtu NZ

 

- školský psychológ***

 

- upratovačky

 

- špeciálny pedagóg

 

 

 

- upratovačky

5

Školské kuchyne a jed.

5

- ostatní

3

zamestnanci -spolu

9

Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ

 

Z celkového počtu

zamestnancov školy počet PZ

 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g 1) Zoznam učiteľov a ich aprobácia (možno použiť tabuľku z Identifikačných údajov o škole)

 

Aprobácie

 

I. stupeň

 

 

Priezvisko / meno

 

1

Jančiarová Ingrid

1.-4

2

Jahodníková Lýdia

1.-4.

3

Mullerová Katarína

1.-4.

4

Vladárová Erika

1.-4.

5

Kuníková Stanislava

1.-4.

6

Horváthová Svetlana

1.-4. (t.č. MD)

7

Pamulová Jaroslava

1.-4.

 

 

 

 

II. stupeň

 

 

Priezvisko / meno

 

1

Marko Miloš

Z, Rj, Ev

2

Kmeťová Anna

Ch, M

3

Martanovič Ján

Z, M

4

Balajová Zdena

Sj, Ov

5

Bátovská Helena

Sj,D

6

Bauerová Jaroslava

Vv, Rj, Ev

7

Barboríková Jana

1.-4., Nj,

8

Jirovská Helena

Sj, Ov

9

Ochodková Eva

M, Ov

10

Paxnerová Katarína

Tv - tréner

13

Predinská Jana

Z, Tv

15

Kralovičová Ivana

Tv, Pr

17

Straková Emília

M, Pr

19

Zrubcová Mária

Ev, všeobecnovzdelávacie predmety, pedagog. a vych.

 

 

 

 

ŠKD

 

 

Priezvisko / meno

 

1

Šikulová Katarína

vychovávateľstvo

2

Porubčanová Oľga

vychovávateľstvo

3

Szabóová Zuzana

vychovávateľstvo

4

Gregorová Dana

vychovávateľstvo

 

 

 

 

 

 

 

g 2) Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2008/2009 ZŠ

 

Predmet

Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet

Anglický jazyk

          3

Technická výchova

          3

Hudobná výchova

          1

Občianska výchova

          1

Výtvarná výchova

          2

Fyzika

          3

Nemecký jazyk

          1        

Dejepis

          1

Vlastiveda

          1

Matematika – I. stupeň

          1

 

 

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov základnej školy      

 

Forma vzdelávania

Počet vzdelávaných

Priebeh vzdelávania/počet

ukončilo

pokračuje

začalo

doplnkové - CJ

2

 

2

 

študent

 

 

 

 

funkčné štúdium

1

 

1

 

školenia MPC

3

1

2

 

doplnkové vzdelávania IKT

 

 

 

 

 

 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentácii ZŠ na verejnosti 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila

Jesenné tvorivé dielne

Vyčistime si Devínsku

Veľkonočné tvorivé dielne

Deň Zeme

Deň otvorených dverí

Deň narcisov

Týždeň úsmevov – protidrogový program

Deň boja proti fajčeniu

Akadémia ku Dňu matiek

Účasť na festivale ľud. piesní v rámci DNV

Koncoročná slávnostná akadémia

Beh jari v DNV

Organizovanie Škôl v prírode

Vystúpenia detí pri význam. príl. v DNV

Výchovné koncerty

Návštevy SND- balet, opera, činohra

Organizovanie exkurzií a výletov

Besedy so spisovateľmi

Karnevaly pre deti

Návšteva MŠ

Diskotéky pre deti

Návšteva múzeí – Dopravy, polície, prírodovedné, chorváskej kultúry

Školský stolnotenisový turnaj

Moja prázdninová kniha

Horoviáda – šport. súťaž I.st.

Dopravná výchova,návšteva dopravného ihriska

Školský turnaj vo futbale

Návštevy miestnej knžnice

Organizovanie výchovných koncertov

Divadelné predstavenia v Istracentre

Pravidelná prezentácia školy na web. str.

Divadelné predstavenia v ZUŠ

Inf. o činnosti školy prostred. reg. televízie a časopisu

Účasť na aktivitách Turistickej Informačnej kancelárie

Vydávanie propagač. materiálov školy

Účasť na aktivitách ped. psych. poradne

Rozlúčková slávnosť deviatakov

Účasť v okres. a  kraj. kolách olympiád

Rodičovský ples

Návšteva ZOO v spolupráci s OLO

Školské kolá olypiád

Deň polície – policajná akadémia

Činnosť krúžkov

Chorvátske múzeum- tvorivé aktivity spojené s výstavou obrazov

Branno- športové vychádzky

Vianočný program v Klube dôchodcov

 

Vystúpenie ku Dňu matiek v Klube dôchodcov

Sústredenie pre žiačky PEER skupiny

Póla radí deťom beseda  s prísluš. polície

 

AIDS – prednáška pre žiakov 9. roč.

 

Návšteva botanickej záhrady

 

 

 

 

Školy v prírode:

1.  04.05.09 – 08.05.09  - Fúgelka, Dubová pri Modre,  žiaci 3. – 4. roč., účasť 41 detí

2.  01.06.09 – 06.06.09  - Stará Myjava, žiaci 1,2..a 4. roč., účasť 34 detí

3.  08.06.09 – 13.06.09 -  Horná Orava-Novoť, žiaci 5. a 6. roč., účasť 38 detí

 

Lyžiarsky výcvik

10.01.2000 – 17.01.2009 – Liptovská osada, žiaci 7. a 8. roč., účasť 16 detí

 

 

Plavecký výcvik

V školskom roku 2008/2009 sa neuskutočnil z kapacitných dôvodov. Uskutoční sa pre žiakov             3. – 4. ročníka v nasledujúcom školskom roku.

 

 

 

i1) Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach

 

Názov súťaže, olympiády

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           dosiahnuté výsledky

Umiestnenie v medzinárodných súťažiach

regionálne kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

názov súťaže

umiestnenie

Olympiáda z matem.

2. a 7.m

 

 

Pod modrou oblohou

3. m

Pytagoriáda

2x2.m

2x3.m

 

 

 

 

Olympiáda z fyziky

2.m

 

 

 

 

Olympiáda z geograf.

7 úspeš. riešiteľov

 

 

 

 

Hviezdoslavov Kubín

 

 

 

 

 

Šaliansky Maťko

2. a3.m

 

 

 

 

Štúrov Zvolen

 

 

 

 

 

Slávik Slovenska

2.m a

2x3.m

 

 

 

 

Dúbravský Slávik

1.,2.,3. m

 

 

 

 

Basketbal dievčatá

4.m

 

 

 

 

Basketbal chlapci

4.m

 

 

 

 

Rozprávkové vretienko

 

1.m

 

 

 

 

Futbal- starší žiaci

1.m

4.m

 

 

 

Futbal – mladší žiaci

3.m

 

 

 

 

Hádzaná chlapci

4.m

 

 

 

 

Vybíjaná dievčatá

4.m

 

 

 

 

Florbal mladší žiaci

1.m

 

 

 

 

Florbal starší žiaci

2.m

 

 

 

 

Kinderiáda

2x 2.m

 

 

 

 

 

Naši žiaci sa zúčastnili výtvarných súťaží:

Voda je život – celoslovenská súťaž

Ex libris Hlohovec – medzinárodná súťaž

Pod modrou oblohou – medzinárodná súťaž

Grafická súťaž – téma šport

Krásná jako kvítka Zemĕ – medzinárodná súťaž

 

Ďalej sme sa zapájali do súťaží:

Hliadky mladých zdravotníkov – 5.m

Čo vieš o pôde? – prírodovedná súťaž

Nešetri zelenou láskou! – prírodovedná súťaž

MAKS – matematická súťaž

Matematický Klokan – medzinárodná matematická súťaž

Matboy – matematická súťaž družstiev

Pikopretek – matematická súťaž spojená s pretekom v prírode

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je ZŠ zapojená

 

Názov projektu

Termín začatia realizácie projektu

Termín ukončenia realizácie projektu

Výsledky

 

Infovek

 

 

september 04

 

pokračuje

 

zabezpečenie IKT

 

Správaj sa bezpečne

 

 

september 04

 

pokračuje

uvedomelejšie správanie žiakov

 

Peace Peer Feminy

 

 

jún 08

 

december 08

 

primárna prevencia

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

 

september 08

 

december 08

 

elektronizácia knižnice

 

Zdravie v školách

(Relaxácia -  strečing – tvorivosť)

 

september 08

 

december 08

 

zriadenie učebne na relaxáciu

 

Premena tradičnej školy na modernú

 

 

marec 09

 

október 2010

modernizácia a inovácia obsahu a metód vyučovania

 

Na planéte Život III

 

 

Jún 2009

 

Jún 2009

 

Sústredenie členov Peer skupiny

 

Energia v prírode, technike a spoločnosti

 

 

September 2008

 

Jún 2009

 

Enviromentálna výchova

 

 

 

Ďalšie informácie

 

Infovek

      / priebežne/

-         zavádzanie IKT do vyučovania a práca v krúžkovej činnosti a voľnočasových aktivitách,

           /práca s počítačom, internet .../    

 

 

Správaj sa bezpečne

      / priebežne/

-         beseda žiakov 5. ročníka s príslušníkom mestskej polície

-         preventívny program dopravnej výchovy a nežiadúcim javom /kriminalita, drogy/

 

Peace Peer Feminy

            / jún 2008 – november 2008/

-         získali sme finančné prostriedky 32 000 Sk (10 236,72 €) z protidrogového fondu, ktoré sme využili  hlavne na vybavenie klubovej činnosti PEER skupiny  ( didaktická technika, spotrebný materiál, odborná literatúra)

 

Na planéte Život III

      / jún 2009/

Získali sme finančný príspevok 530€ (15 966,78 Sk) od zriaďovateľa – MČ DNV na odborné sústredenie  členov Peace Peer skupiny .

 

 

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc

/ september 2008 – december 2008 /

 Získali sme finančné prostriedky 100 000 Sk (31 989,76 €) z rozpočtu kapitoly MŠ SR ,  8 000 Sk (2 559,18€ ) poskytlo OZ Horov a 7 000 Sk (2 239,28€ )  Rada rodičov. Z uvedených fin. prostriedkov sme zabezpečili elektronizáciu školskej knižnice /počítače, internet, tlačiareň, katalogizácia kníh/ a nákup nových zaujímavých kníh do žiackej knižnice.

 

 

    Zdravie v školách

          / september 2008 – december 2008/

získali sme finančné prostriedky 75 000Sk (2399,32 €) z rozpočtu kapitoly MŠ SR a 5000  Sk (1 659,69 €) z   prostriedkov OZ Horov. Finančné prostriedky sme použili na zriadenie učebne na Relax -   strečing – tvorivosť, ktorú využívajú hlavne žiaci I. stupňa. 

          

          

Premena tradičnej školy na modernú

        / január 2009 – október 2010/

Získali sme finančné prostriedky 3 619 405 Sk (120 142,23€) z prostriedkov Európskzch spoločenstiev a   štátneho rozpočtu a 190 495 (6 323,27€)Sk nám poskytol zriaďovateľ MČ DNV.  Finančné prostriedky využívame najmä na zmodernizovanie vyučovania na škole – nákup didaktickej techniky (počítače, dataprojektory, interaktívne tabule), nových moderných učebných pomôcok, školenia učiteľov a vytvorenie nových metodických materiálov.

 

Energia v prírode,technike a spoločnosti

         / september 2008 – jún 2009/

Projekt bol venovaný žiakom deviateho ročníka. Źiaci vypracovávali pracovné zošity v spolupráci s vydavateľstvom Presscentrum.

 

  

Ďalšie informácie

 Prostredníctvom projektov žiaci získavajú informácie o fungovaní miestnej samosprávy, o environmentálnej problematike, protidrogovej prevencii, dopravnej výchove, uskutočnili sa rôzne prednášky, besedy, vychádzky do prírody...

Zapájame sa do projektov, ktoré poskytujú žiakom skutočné skúsenosti zo života, učia ich samostatnosti a komunikatívnosti.  Práca spojená s vypracovaním projektu je zložitá a často nedocenená. Veľakrát je schválené len malé percento  z množstva prihlásených projektov. Napriek tomu, aj neschválený projekt nás môže inšpirovať a podmieniť k novým aktivitám. V tomto školskom roku sa nám podarilo získať štyri projekty, vďaka čomu sme mohli doplniť a zmodernizovať školskú knižnicu,  relaxačnú triedu, počítačovú učebňu a  odborné učebne, motivovať žiakov k lepším výsledkom a k vyššiemu záujmu o vzdelávanie, zvyšovať povedomie v oblasti ochrany životného prostredia.

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

 

V školskom roku 2008/2009 nebola na ZŠ vykonaná komplexná inšpekcia.

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach ZŠ

 

Materiálno – technické podmienky

 

Pre svoju činnosť sme využívali 15 kmeňových učební.

Odborné učebne:         chémie

                                   fyziky

                                   informatiky

                                   cudzích jazykov

                                   náboženskej výchovy

                                   školskej kuchynky

                                   učebňa RST

Ostatné priestory:         knižnica

                                   klub miestnej demokracie

                                   klub ŠKD

športové priestory:       veľká TV

                                   malá TV

Športový areál: ihrisko s umelým trávnikom

                                   ihrisko s trávnatým kobercom

                                   tenisový kurt

                                   hokejbalové ihrisko

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

 

Originálne kompetencie

 ŠKD príjem

 ŠKD výdaj

Transfer cez MÚ

    810 000,00 Sk

   810 000,00 Sk

Príspevok od rodičov

    312 000,00 Sk

   312 000,00 Sk

Ostatné zdroje - príspevok MČ

 1 122 000,00 Sk

1 122 000,00 Sk

 

 

 

Originálne kompetencie

 ZŠ ŠJ príjem

 ZŠ ŠJ výdaj

Transfer cez MÚ

1 011 000,00 Sk

1 011 000,00 Sk

Príspevok od rodičov

              0

                0

Ostatné zdroje - príspevok MČ

              0

                0

 

 

 

Prenesené kompetencie

 

 

Opravy z príspevku MČ 

1 105 700,00 Sk

 

 

 

Opravy z príspevku MČ na ZŠ v roku 2008

 

Revízia vody, plynu, elektriny

     10 426,00 Sk

Maľovanie TV

   117 300,00 Sk

Maľovanie

     61 868,00 Sk

Strecha TV

   426 800,00 Sk

Výmena podlahovej krytiny

   479 444,00 Sk

Oprava strechy

       5 880,00 Sk

Oprava strechy

       3 968,00 Sk

Celkové náklady

1 105 686,00 Sk

 

Vzdelávacie poukazy za rok 2008

 

Príjem:  211 000,- Sk

Výdaj:   211 000,- Sk

 

Rozdelenie vzdelávacích poukazov

 

610

   136 728,00 Sk

620

     74 272,00 Sk

Celkom

   211 000,00 Sk

 

 

 

Vzdelávacie poukazy boli použité na výplatu a odvody za vedenie záujmových krúžkov žiakov.

Žiakom v mimovyučovacom čase ponúkame rôzne aktivity. V rámci vzdelávacích poukazov až 83 % (t.j. 241) žiakov pracovalo v 23-troch rôznych krúžkoch a 4 oddeleniach ŠKD. Do ŠKD odovzdalo vzdelávacie poukazy 48 žiakov, v krúžkoch pracovali žiaci nasledovne:

 

 

 

Názov krúžku:                         Počet detí, ktoré ho     Počet detí, ktoré odovzdali

                                                                navštevovali                         vzdelávacie poukazy

 

PEER skupina                                              15                                              12

Práca s literárnym textom                              13                                                9

Cvičenia zo SJ                                              12                                                8

SJ a lit pre 9. ročník (2 krúžky                      28                                              18

Práca s internetom                                       15                                               10

Matematika pre 9. ročník (2 krúžky)             28                                              20

Šport. príprava-futbal, flórbal (2 krúžky)       27                                              20

Výtvarný krúžok (2 krúžky)                          25                                              14

Pohybová príprava (2 krúžky)                      30                                              16

Počítačový krúžok I. st. (3 krúžky)               40                                               18

Počítačový krúžok II.st.                                14                                               12

Mažoretky                                                   15                                                9

Keramický krúžok                                        14                                                3

Konverzácia v Aj                                         16                                                6

Estetická výchova                                         17                                                10

Hip – hop                                                     14                                                8

ŠKD (4 oddelenia)                                     106                                                48

Počet detí                                                   429                                               241

 

 

 

 

Základná škola – prenesené kompetencie

 

 

Príjem

Výdaj

610

7 127 000,00 Sk

7 127 000,00 Sk

620

2 492 000,00 Sk

2 492 000,00 Sk

640

 

 

 

630

 

 

Teplo

 

   952 000,00 Sk

Výchovnovzdelávací proces

    

   425 000,00 Sk

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

    

     10 000,00 Sk

Ostatné prevádzka

 

1 018 000,00 Sk

Spolu 630

2 405 000,00 Sk

2 405 000,00 Sk

Nenormatívne

   415 000,00 Sk

   415 000,00 Sk

Spolu ZŠ

12 439 000,00 Sk

12 439 000,00 Sk

 

 

 

Školská jedáleň  - originálne kompetencie

 

 

Príjem

Výdaj

610

747 000,00 Sk

747 000,00 Sk

620

232 000,00 Sk

232 000,00 Sk

 

630

 

 

 

Energie

 

 239 000,00 Sk 

Telefóny

 

   16 000,00 Sk

Dohody

 

     9 000,00 Sk

Spolu

 

264 000,00 Sk

 

 

 

ŠJ - Potravinový účet

 

Príjem

1 588 748,25 Sk

Výdaj

1 556 484,40 Sk

Rozdiel

     32 263,85 Sk

 

Poznámka k rozdielu: Poplatky od rodičov za stravné  na mesiac január 2009.

 

 

ŠJ – režijné náklady

 

Príjem

   231 965,35 Sk

Výdaj

   231 965,35 Sk

Z toho:

 

 

 

Kancelárske potreby

      19 146,60 Sk

Čistiace potreby

      26 742,75 Sk

Lapač tuku

      14 000,00 Sk

Cestovné

        2 082,00 Sk

Kuchynské potreby

    135 819,00 Sk

Opravy kuchynských zariadení

      14 212,00 Sk

Pracovné odevy

        5 460,00 Sk

Poplatok banke

      14 503,00 Sk

Spolu

    231 965,35 Sk

 

Kuchynské potreby: teplomer do chladničky, sušiak, misa s okrajom, hrniec.

Vybavenie kuchyne: koše do myčky, podstavec pod myčku, umývacia batéria so sprchou, likvidátor komárov, grilovacia platňa.

 

 

ŠKD  - originálne kompetencie

 

 

Príjem

Výdaj

610

611 000,00 Sk

611 000,00 Sk

620

155 000,00 Sk

155 000,00 Sk

 

630

 

 

 

271 800,00 Sk

Materiál

 

 

Spolu

 

1 037 00,00 Sk

 

 

Príjem obce za prenajaté priestory

 

Vybraté nájomné zo ZŠ

Príjem

Výdaj

 

 

 

 

711 480,00 Sk

 

 

 

Príjem za prenajaté priestory vo výške 711 480,00 Sk bol odoslaný na účet MÚ DNV.

 

 

Príspevky od rodičov za rok 2008 – Školský klub detí

Príjem:  312 000,- Sk

Výdaj:   312 000,- Sk

Zo sumy 312 000,- Sk bolo 80 000, Sk použitých v položke 630 na výchovnovzdelávací proces (viď tabuľka). Zvyšok vo výške 232 000,- Sk bol použitý na dofinancovanie položky 630 – prevádzka okrem tepla.

 

Čerpanie finančných prostriedkov prijatých od rodičov za ŠKD – položka 630 na výchovno-vzdelávací proces

 

 

Mesiac

Účel

Suma

január

Korková tabuľa – 2 ks

1 237,00 Sk

január

Poštové poukážky – 1000 ks

2 856,00 Sk

február

Záclony

      831,50 Sk

február

Doplnenie kreditu  ŠKD (SIM karta)

    500,00 Sk

február

Modelovacia hlina

 1 897,00 Sk

marec

Hygienické potreby pre ŠKD

 8139,00Sk

apríl

Kábel do videa

   134,- Sk

apríl

Servis-signalizácia

 3 689,- Sk

máj

Modelovacia hlina

      489,50 Sk

jún

Akadémia (knihy, diplomy, svietniky, výzdoba)

 3 546,- Sk

jún

Oprava videa

   600,- Sk

jún

Oprava DVD

   600,- Sk

júl

Ševt  - tlačivá

5 784,- Sk

august

Vstupné dvere do ŠKD

4 792,- Sk

september

Modelovacia hlina

1 303,- Sk

september

Zošit 1 ks

   170,- Sk

september

Sada pečiatok pre 1. ročník

   105,- Sk

október

Metodická príručka, zbierka úloh, 10 ks pracovné zošity

   905,- Sk

november

Nomiland-učebné pomôcky

4 797,- Sk

november

Knihy

   396,- Sk

november

DVD film

      60,- Sk

november

CD s pesničkami

    315,- Sk

november

Motivačná sada pečiatok pre 1. ročník – 2 ks

1 615,- Sk

november

Metodická príručka

  755,- Sk

november

Záclony

  944,- Sk

november

Samolepky

  488,- Sk

november

Dekoračná látka

   256,- Sk

november

Štipce, háčiky, košíky

   605,- Sk

november

Toner

2 390,- Sk

december

Modelovacia hlina

1 474,- Sk

december

Učebné pomôcky

7 486,- Sk

december

Koberec do ŠKD

3 378,- Sk

december

Tesco – učebné pomôcky

      12 986,- Sk

december

Jesenné tvorivé dielne (farby, sadra, lepidlá, výkresy, špendlíky, sviečky)

        2 413,- Sk

december

Motivačná sada pečiatok pre 1. ročník-1 ks

   812,- Sk

december

Vianočné obrúsky – 4 ks

   175,- Sk

december

Kredit ŠKD

1 000,- Sk

Celkom

 

      79 923,- Sk

 

 

 

Prenesené kompetencie ZŠ – ID protokol CXBLNVBRQD /viď príloha/

                 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Ciele z koncepčného rozvoja pre školský rok 2008/2009

 

Plnenie stanovených cieľov sa pravidelne sledovalo z úrovne vedenia školy vnútroškolskou kontrolou a na poradách.

-         postupne zlepšujeme využiteľnosť kapacity školy na odborné vyučovanie

-         uvoľnené priestory bloku „D“ boli poskytnuté na prenájom pre Slovenskú poštu „Pošta BA 49“

-         v hodnotenom období sa výraznejšie zlepšilo využívanie učebne výpočtovej techniky vo vyučovacom i mimo vyučovacom čase - možnosť bezplatného vstupu (I. a II. stupeň)

-         úspešne pokračujeme v ENV projektoch, na škole funguje separovaný zber   v rámci tried, ŠJ a zvýšili sme environmentálne vedomie žiakov,

-         organizovali sme spoločenské, športové a zábavné aktivity pre predškolské zariadenia MŠ a našich žiakov,

-         pokračovali sme v organizovaní ďalšieho ročníka športovej súťaže v pretláčaní rukou pre žiakov obvodu BA IV,

-         aktívne sme sa zapojili do ekologických akcií „Vyčistíme Devínsku“ a „ Deň Zeme“,

-         organizovali sme zber papiera /v druhom polroku z ekonomických dôvodov zrušený/

-         zorganizovali sme pre širokú verejnosť „Jesenné tvorivé dielne“ 

-         škola sa prezentovala rodičom a budúcim školákom prostredníctvom akcie „Deň otvorených dverí“,

-         zorganizovali sme slávnostné popoludnie s programom  – „Deň matiek“

-         počas roka sme zorganizovali niekoľko kultúrnych programov pre starších spoluobčanov

-         pokračovali sme v spolupráci s detským domovom v Pečeňadoch,

-         ako odmenu za aktívnu prácu a reprezentáciu školy v rôznych oblastiach sme zorganizovali výlet pre žiakov na konci školského roka

-         zorganizovali sme koncoročnú slávnostnú akadémiu v Istracentre spojenú s odmeňovaním najlepších a najúspešnejších žiakov

Ciele, ktoré si škola určila v rámci ročného plánu práce a koncepcie rozvoja školy boli priebežne počas školského roka 2008/09 splnené.

 

 

 

o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

SILNÉ STRÁNKY

Ø      vyhovujúce podmienky na rozvoj odborných učební

Ø      stabilizovaný pedagogický zbor

Ø      zodpovedná príprava žiakov na testovanie 9 a prijímacie pohovory SŠ

Ø      zapájanie sa do projektov

Ø      dobré výsledky v športových aktivitách

Ø      dobré výsledky vo vedomostných olympiádach

Ø      100% úspešnosť prijatia žiakov na SŠ

Ø      dlhoročná skúsenosť v protidrogových programoch PEER skupín

SLABÉ STRÁNKY

Ø      nedostatočná odbornosť vo vyučovaní Aj, Hv a Tchv

Ø      nedostatok finanč. prostr. na údržbu a opravy

Ø      nedostatok finanč. prostr. na rekonštrukciu budovy školy

Ø      nedostatok odborných pomôcok k praktickym ukážkam jednotlivých vyuč. predmetov

Ø      problematická komunikácia s rodičmi žiakov s výchovnými problémami

Ø      chýba odborník na informatiku

 

 

 

PRÍLEŽITOSTI

Ø      dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov

Ø      dobré podmienky na zavádzanie informačno-komunikačných technológií

Ø      široká škála voľnočasových aktivít

Ø      čiastočne zrekonštruovaný športový areál

Ø      klubová činnosť

RIZIKÁ

Ø      nepriaznivý demografický vývoj

Ø      nedostatok kvalifikovaných učiteľov na výuku Aj, Hv, Tchv.

Ø      slabšie sociálne zloženie obyvateľov sídliska

Ø      nedostatočná spolupráca niektorých rodín so školou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať:

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania

 

Psychohygienické zásady sú uplatňované vo všetkých činnostiach výchovno-vzdelávacieho procesu – tvorba rozvrhu hodín, rovnomerné zaťaženie žiakov didaktickými testami a previerkami, v stredu sa nezadávajú písomné domáce úlohy, žiaci majú po 2. vyučovacej hodine 20 minútovú desiatovú prestávku a po 3. vyučovacej hodine 20 minútovú veľkú prestávku na oddych – pričom v prípade pekného počasia ju trávia v školskom átriu. Dôsledne sa dodržujú vyučovacie hodiny a čas na prestávky. Snažíme sa vytvoriť v škole príjemné prostredie, prostredie bez napätia, stresu, aby sa všetci cítili dobre. Budujeme a upevňujeme dobré medziľudské vzťahy. Dodržiava sa režim vetrania a svietenia, dbá sa na estetické prostredie v škole v rámci vlastných možností – výchova kultúrnym a estetickým prostredím.

 

 

 

b) Voľnočasové aktivity školy

 

V školskom roku 2008/2009 ponúkala naša škola tieto záujmové aktivity:

 

-         konverzácia v nemeckom jazyku / 8. ročník/

-         konverzácia v anglickom jazyku /2.- 3.roč./

-         literárny krúžok

-         cvičenia z estetickej výchovy

-         výtvarný krúžok

-         keramický krúžok

-         práca v PEER skupinách – vrstovnícky program zameraný na primárnu prevenciu návykových látok – pre žiakov od 7. roč.

-         práca s počítačom 1. – 4. roč.

-         práca s počítačom 4. – 9. roč.

-         internet pre žiakov 5. – 9. roč.

-         pohybové hry – chlapci a dievčatá 5. – 9. roč.

-         pohybové hry  2. – 4. roč.

-         pohybové hry MŠ + 1. a 0. ročník

-         florball + futbal II. stupeň

-         HIP HOP 4. – 6. roč.

-         mažoretky 5. – 9. roč.

-         basketbal dievčatá 1.- 9. roč.

-         príprava na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka 9. roč.

-         príprava na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka 4. roč.

-         cvičenia z matematiky 3. – 4. roč.

           -     cvičenia zo slovenského jazyka 4. r

 

 

     

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom - ZŠ

 

Základným cieľom spolupráce školy s rodinou resp. s rodičmi je výchova a vzdelávanie v úzkej spolupráci oboch strán. Snažíme sa vytvoriť školu rodinného typu, v ktorom padnú všetky bariéry a predsudky. V snahe dosiahnuť tento cieľ poskytujeme deťom a rodičom nasledovné služby a možnosti:

-         sprístupnenie športového areálu deťom vo vymedzenom čase /do 15,00 hod./ podľa dohody s DNV sport

-         sprístupnenie telocviční mimo vyuč. hodín deťom, rodičom i zamestnancom školy

-         široký výber voľnočasových a krúžkových činností

-         organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít /napr. „Tvorivé dielne“ – jesenné,  „Deň matiek“, „Karneval“, „Deň otvorených dverí“, „Koncoročná akadémia“ atď

-         do krúžkovej činnosti zapájame nielen deti našej školy, ale aj ostatných škôl BA IV.

-         pravidelne organizujeme ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu školy v prírode, plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik

-         ozdravovací pobyt pri mori (Chorvátsko) pre deti  ZŠ

-         v mimo vyučovacom čase možnosť prístupu rodičov a detí k IKT a internetu

-         možnosť odberu stravy (obed) i fyzickým a právnickým osobám

-         podľa možností realizácia prázdninovej činnosti ŠKD

-         spolupráca s rodičmi a verejnosťou prostredníctvom Rady rodičov, Občianskeho združenia, Rady školy, Miestneho úradu

-         priestory a akcie sú sprístupnené i deťom predškolských zariadení a ich rodičom

-         každoročný „Školský ples“ pre rodičov zamestnancov a priateľov školy

 

 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú

 

Na škole niekoľko rokov aktívne pracuje „Detský parlament“ pod vedením skúsených pedagógov. Prostredníctvom neho môžu deti navrhovať vlastné zlepšenia vnútorného života školy a vzájomných vzťahov medzi nimi , medzi vzťahmi dieťa – pedagóg a následne rodina – škola.

Pri škole pracuje občianske združenie „Horov“, ktoré je nápomocné pri spolufinancovaní drobných projektov, do ktorých sa škola zapája, taktiež pri zabezpečovaní učebných pomôcok a je spolu s radou rodičov a vedením školy hlavným organizátorom školského plesu.

Na tvorbe vzájomných vzťahov medzi deťmi sa nepodieľajú len pedagogickí zamestnanci, ale aj ostatní zamestnanci školy. O vylepšenie vzťahov detí a pedagógov sa snažíme v priamom pedagogickom procese, tiež počas prestávok a dôležitú úlohu zohrávajú triednicke hodiny a hodiny etickej a náboženskej výchovy. Nezhody vo vzťahoch medzi deťmi sa snažíme riešiť okamžite v spolupráci s rodičmi prípadne za pomoci odborníkov. Výchovný poradca spolu s koordinátorom drogovej prevencie úzko spolupracujú s celým pedagogickým zborom a spoločne sa snažíme riešiť výchovno-vzdelávacie problémy. Komunikujeme s rodičmi a žiakmi v snahe eliminovať konflikty a predchádzať im. Úzko spolupracujeme s Radou školy, Radou rodičov, Občianskym združením, poslancami miestneho zastupiteľstva a miestnym úradom.