Devínska Nová Ves je okrajovou  mestskou časťou Bratislavy. Jej okolie je jedinečné mimoriadne vzácnou prírodou – napr. svetoznáma paleontologická lokalita Sandberg, národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla, chránený areál alúvium Moravy.

Obecná samospráva v spolupráci s Istra-centrom  - centrom  pre voľný čas a so základnými a materskými školami usporadúva  každoročne pri príležitosti Dňa Zeme týždeň aktivít na spoznávanie a ochranu tejto vzácnej prírody a pri príležitosti Vyčistíme Devínsku týždeň aktivít zameraných na odpady. Učitelia sa na vyučovaní snažia prispôsobiť jeho obsah učeniu o prírode.

V rámci projektu sme pripravili dva týždne blokové integrované vyučovanie podľa upraveného rozvrhu, zamerané na prírodu a ochranu prírody a krajiny v regióne Devínska Nová Ves.

 

 Integrované projektové vyučovanie  „Vyčistime  Devínsku Novú Ves „                                                                   28. IX. 2009  -  02. 1X. 2009

 

Charakteristika projektového vyučovania

Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, diskusia. Projektové vyučovanie je vyučovacia metóda,  ktorou žiaci riešia komplexné problémy. Je to kooperatívne ( skupinové ) vyučovanie, žiaci pracujú v skupinách.

Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny.
Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov pri projektovej metóde vyučovania je riešenie projektov, praktických pracovných úloh.
Projekt môže byť referát, prezentácia, kresba, výstava, plagát, model, predmet. V projektovom vyučovaní je obsiahnutých viac predmetov. Každý projekt je ukončený prezentáciou výsledkov, diskusiou a hodnotením. Pri projektovom vyučovaní majú hlavnú úlohu žiaci, učiteľ je v pozadí a vystupuje ako pomocník, organizátor.

Ciele projektového vyučovania

Primárnym cieľom projektového vyučovania je aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu. Proces poznávania je charakteristický svojou otvorenosťou. Učitelia vytvárajú problémové scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre projektov sú len rámcové a dotvárajú sa v spolupráci so žiakmi počas riešenia. Realizácia projektu závisí od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej motivácie, záujmov a potrieb. Pri tvorbe scenárov sú učitelia a žiaci inšpirovaní svojim najbližším okolím a problémami, ktoré vychádzajú z bežného života.

 

Projektové vyučovanie umožňuje:

-         prehlbovať a rozširovať poznanie

-         integrovať poznatky do uceleného systému poznania

-         rozvíjať tvorivé myslenie

-         uvedomovať si význam a zmysel poznávania

-         samostatne a tvorivo pracovať

-         plánovať vlastnú prácu a dokončiť ju

-         niesť zodpovednosť za svoju prácu a prekonávať prekážky

-         pracovať s informáciami (knihy, encyklopédie, internet, a pod.)

-         prezentovať svoju vlastnú prácu , vystupovať, správne sa vyjadrovať, argumentovať

-         spolupracovať, komunikovať, tolerovať a prijímať iné názory

-         hodnotiť svoju prácu a prácu svojich kolegov

 

Podporné  aktivity:

Upratovanie a úprava školského areálu

Exkurzia  „ Fauna a flóra Devínskej Kobyly „

Exkurzia  „História Devínskej Novej Vsi „

Odborné prednášky

Premietanie náučných filmov

Návštevy v školskej a miestnej knižnice

 

Námety  pre prvý stupeň základnej školy

Triedenie odpadu.

Výsadba nového stromu. 

Význam stromu pre ľudstvo a živočíchov.

Rastliny a živočíchy na Devínskej Kobyle.

Dreviny  v školskom areály.

Ošetrovanie drevín.

Skalka na školskom dvore - úprava, ošetrovanie,  výsadba nových  rastlín.

                                                                                                                                                                                                                                       Námety  pre druhý  stupeň základnej školy

Informačný plagát o pozoruhodnostiach v okolí DNV.

Triedenie odpadov.

Turistické desatoro „ Ako sa správať v lese“ .

Prvá pomoc  v prírode.

Námety a návrhy do fiktívneho miestneho zastupiteľstva ( Ako zlepšiť životné           prostredie v DNV ).

-   Revitalizácia Sandbergu.

 -  Revitalizácia Dendroparku.

-   Navrhnutie detského ihriska.

-   Kontrola životného prostredia zo zahraničia (čierne skládky v DNV ).

 

Výstupy integrovaného projektového vyučovania :

-         Učebné materiály pre týždeň  integrovaného projektového vyučovania pri príležitosti „Vyčistime Devínsku Novú Ves „

-         Pracovné listy  

-         Didaktické prostriedky a pomôcky

-         Výstupy  žiakov / postery, prezentácie, ukážky, kresby, písomné materiály ... /

 

 

Podmienky  integrovaného projektového vyučovania :

Žiaci si môžu  zvoliť resp. vybrať  ľubovoľné námety na projektové vyučovanie.

Môžu pracovať samostatne alebo v skupine.

Podmienky skupinovej práce  :

-         skupinu tvorí maximálne šesť žiakov

-         každý žiak pracuje na vybranom probléme

-         výsledky  prezentuje žiak, podľa dohody v skupine.

 

Cieľové  skupiny :

-         žiaci Základnej školy na Ul. Pavla Horova 16, Bratislava – Devínska Nová Ves

-         pedagogický zbor Základnej školy na Ul. Pavla Horova 16, Bratislava – Devínska Nová Ves