Základné informácie :

   Typ školy :

       - Plneorganizovaná základná škola s právnou subjektivitou.
       - Zriaďovatežom je mestská čas Bratislava - Devínska Nová Ves.


šk. rok 2005 / 2006
šk. rok 2006 / 2007
šk. rok 2007 / 2008
šk. rok 2008 / 2009
šk. rok 2009 / 2010

   Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane :
VYHLÁSENIE (pdf)


   Zameranie školy :

       - 5 jazykových tried - výuka dvoch cudzích jazykov súčasne od 6. ročníka
       - 2 športové triedy - zameranie futbal


Riaditež školy : Mgr. Miloš Marko
Zástupkyňa riaditeža : Mgr. Anna Kmeová
Výchovný poradca : Mgr. Jaroslava Bauerová
Predseda rady školy : Mgr. Mária Zrubcová
Predseda rady rodičov : Dagmar Bohumelová
Predseda OZ "Horov" : Oto Gregor
Počet pedagog. zamestn. ZŠ: 26
Počet nepedagog. zamestn. ZŠ: 10
Počet zamestnancov jedálne : 5
Počet tried 1. stupňa ZŠ 7
Počet tried 2. stupňa ZŠ 7
Počet oddelení v ŠKD 4
Počet žiakov ZŠ 260Zvonenia :

   1. hodina :  
08:00 - 08:45

   2. hodina :  
08:50 - 09:35

   3. hodina :  
09:55 - 10:40

   4. hodina :  
11:00 - 11:45

   5. hodina :  
11:55 - 12:40

   6. hodina :  
12:50 - 13:35


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ P. Horova 16, 841 07 Bratislava za školský rok 2008/2009. 12.12.2009